LivUp เกิดขึ้นเพราะความตั้งใจที่จะมอบสุขภาพดีๆ ให้กับสังคมเริ่มต้นจาก คนที่เรารัก คนใกล้ตัว ค้นหาเหตุที่ก่อให้เกิดโรค ความเครียด แล้วนำมาวิเคราะห์ หาทางแก้ใขด้วยการเปลี่ยนแปลงการดำรงชีวิต พฤติกรรม อารมณ์ ต่างๆ และสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัย ต่อตัวเรา และคนรอบข้างจริงๆ เหล่านี้ทำให้เกิดเป็นเราชาว LivUp

Leave a Reply

Your email address will not be published.